Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine, Award

8 Nov 2010
Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/07/16