Mondev International Ltd. v. United States of America, Award

11 Oct 2002
Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2