Brower

23 Jan 2024
 Ustay Yapi Taahhut ve Ticaret AS v. Libya, ICC Case No. 22673/ZF/AYZ
16 Mar 2017
 Ustay Yapi Taahhut ve Ticaret AS v. Libya, ICC Case No. 22673/ZF/AYZ
Notice of Arbitration (not public)
30 Nov 2020
 Ustay Yapi Taahhut ve Ticaret AS v. Libya, ICC Case No. 22673/ZF/AYZ
Award on Jurisdiction (not public)